Top banner 1

PERKHIDMATAN

PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

DUA (2) CAWANGAN
1) CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM DAN PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
2) CAWANGAN PELANGGARAN PERINTAH DAN PERKONGSIAN STRATEGIK

CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM & PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
Kewangan & Perancangan Strategik

1) Pengurusan Kewangan
a) Menyediakan anggaran belanjawan bahagian dan membuat cadangan pengagihan peruntukan ke peringkat negeri;
b) Memantau perbelanjaan yang dilaksanakan oleh bahagian dan unit Perintah Khidmat Masyarakat negeri agar mengikut prosedur kewangan;
c) Menyediakan anggaran belanjawan bagi mengadakan program latihan sepanjang tahun;
d) Mengurus perbelanjaan bahagian di ibupejabat;
e) Bertanggungjawab sebagai Budget Review Officer (BRO) Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
f) Menyediakan dan membentangkan keperluan kewangan bahagian Perintah Khidmat Masyarakat kepada perbendaharaan;
g) Menyelaras keperluan kewangan bagi perbelanjaan pelaksanaan program dan aktiviti pemulihan pelatih perintah khidmat masyarakat; h) Merancang dan mengurus keperluan peruntukan perbelanjaan tambahan; dan
i) Mengawal dan menyelia aktiviti perbelanjaan dan tanggungan menerusi Buku Vot.
2) Perancangan Strategik
a) Menggubal perancangan strategi tahunan Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
b) Merancang, menyediakan dan melaksanakan Key Performance
c) Indicator dan piagam pelanggan Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
d) Menyediakan memorandum dan nota jemaah menteri;
e) Menyelaras, menyemak, memantau, mengkaji penyediaan dan pelaksanaan garis panduan SOP;
f) Memantau dan menyelaras kekhilafan waran perintah;
g) Merancang dan menyelaras hala tuju Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
3) Rumah Perlindungan Lelaki (RP4)
a) Mewujudkan kolaborasi yang baik dengan pihak kedutaan, agensi-agensi penguatkuasa, pihak mahkamah serta pelbagai NGO dalam dan luar negara;
b) Memastikan standard antarabangsa dalam penjagaan dan perlindungan mangsa dipatuhi;
c) Memastikan operasi RP4 dapat berjalan berdasarkan keperluan ATIP dan memenuhi piawai antarabangsa;
d) Menghadiri mesyuarat berkaitan ATIP di semua peringkat;
e) Catatan: Cadangan diletakkan di bawah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan;

Pemerkasaan PKM
1) Menyedia dan menyelenggara rekod / pangkalan data kakitangan dan latihan;
2) Membuat analisis keperluan latihan kakitangan Perintah Khidmat Masyarakat;
3) Merancang dan menyediakan kertas cadangan bagi program latihan:
a. Kakitangan.
4) Merangka dan merancang latihan dan kemahiran kepada kakitangan:
a. Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat.
5) Membangunkan kurikulum latihan kepada kakitangan Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
6) Mengendali dan menyelaras latihan kepada kakitangan Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat; dan
7) Membuat penilaian terhadap keberkesanan latihan yang dijalankan.

Advokasi & Literasi
Merancang dan melaksana program advokasi kepada orang awam, pegawai JKM, kakitangan agensi kerajaan yang berkaitan dan kumpulan sasar mengenai undang-undang, peraturan dan program yang dilaksanakan:
1) Menyedia dan menyebar maklumat berkaitan perintah khidmat masyarakat melalui pelbagai media;
2) Memantau dan menilai keberkesanan program advokasi dan literasi undang-undang yang dilaksanakan dari semasa ke semasa;
3) Memberi nasihat berkaitan perundangan dalam pelaksanaan perintah khidmat masyarakat;  
4) Mengadakan perkongsian bijak dan jalinan kerjasama dengan pelbagai agensi / pihak dalam pelaksanaan program perintah khidmat masyarakat; dan
5) Merancang dan mengkaji inisiatif baru bagi peluasan tempat pelaksanaan program perintah khidmat masyarakat.

Dokumentasi & Keurusetiaan
1) Menyediakan pangkalan data kes pelatih perintah khidmat masyarakat;
2) Menyediakan maklumat statistik terkini dari semasa ke semasa;
3) Mengumpulkan dan menyediakan dokumentasi program perintah khidmat masyarakat;
4) Menghasilkan buletin tahunan;
5) Menyediakan ‘kit’ perintah khidmat masyarakat yang sentiasa dikemaskini;
6) Urus setia mesyuarat peringkat Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
7) Mengumpulkan laporan penilaian dan penamatan pelatih perintah khidmat masyarakat;
8) Membuat analisa penilaian laporan penamatan perintah khidmat masyarakat dan merancang penambahbaikan program pemulihan;
9) Bertanggungjawab membuat analisis laporan penilaian pelatih perintah khidmat masyarakat; dan
10) Menyediakan laporan penamatan dan penilaian pelatih pada setiap bulan.

CAWANGAN HAL EHWAL PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
Pelaksanaan Perintah Perintah Khidmat Masyarakat

1) Memantau pelaksanaan perintah khidmat masyarakat berdasarkan waran perintah yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah;
2) Merangka dan menyelaras program pelatih perintah khidmat masyarakat selaras dengan objektif hukuman, pemulihan dan penginsafan;
3) Memantau pelaksanaan program mengikut SOP, Arahan Kerja dan Modul Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat;
4) Memberi khidmat nasihat dan arahan berkaitan pelaksanaan perintah khidmat masyarakat; dan
5) Menjalankan auditan terhadap pelaksanaan perintah perintah khidmat masyarakat mengikut Akta, Arahan dan Pekeliling Jabatan, dan SOP Perintah Khidmat Masyarakat.

Pengurusan Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat
1) Merangka aktiviti dan program intervensi pelatih perintah khidmat masyarakat diperingkat Negeri dan Daerah;
2) Mengadakan persidangan kes bagi kes perintah khidmat masyarakat yang bermasalah dari segi pelaksanaan perintah mahkamah;
3) Merangka dan merancang penambahbaikan kepada aktiviti pemulihan pelatih perintah khidmat masyarakat;
4) Menguruskan, menyelaras dan menyelesaikan aduan berkaitan pelaksanaan perintah khidmat masyarakat di peringkat negeri dan daerah serta mengambil tindakan pembetulan;
5) Memantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Unit Perintah Khidmat Masyarakat peringkat Negeri dan Daerah;
6) Menguruskan dan memantau keperluan logistik pelatih;
7) Memantau dan menyelaras aktiviti pelatih di institusi penempatan;
8) Menyelaras dan memantau pengendalian siasatan pelanggaran bagi memastikan kepatuhan kepada Akta, prosedur, Arahan Jabatan dan pekeliling;
9) Memberi nasihat dan arahan berkaitan dengan pengurusan kes pelanggaran perintah khidmat masyarakat; dan
10) Menjalankan auditan terhadap pelaksanaan perintah khidmat masyarakat mengikut Akta, Arahan dan Pekeliling Jabatan, dan SOP Perintah Khidmat Masyarakat.

Pengintegrasian Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat
1) Merancang dan menyediakan kertas cadangan bagi program pemulihan, penginsafan dan pengintegrasian pelatih perintah khidmat masyarakat;
2) Merangka aktiviti / program pemulihan dan penginsafan bagi pelatih perintah khidmat masyarakat;
3) Merangka dan merancang latihan dan kemahiran kepada pelatih perintah khidmat masyarakat;
4) Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar bagi keperluan kerjaya pelatih;
5) Membuat penilaian terhadap keberkesanan program pelatih perintah khidmat masyarakat yang dijalankan; dan
6) Menjalankan auditan terhadap pelaksanaan perintah khidmat masyarakat mengikut Akta, Arahan dan Pekeliling Jabatan, dan SOP Perintah Khidmat Masyarakat.