Top banner 1

PERKHIDMATAN

PENGENALAN

Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah menjalani perintah khidmat masyarakat melalui elemen berikut :-
a) Hukuman (Punishment) - melucutkan masa lapang pesalah dengan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka;
b) Pemulihan (Rehabilitation) - merangsang tanggungjawab sosial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah; dan
c) Penginsafan (Reparation) - mewujudkan ruang bagi pesalah membuat pemulihan akhlak dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.
 
Terdapat tiga (3) kategori pesalah yang dijatuhi hukuman PKM iaitu:-

Pesalah Muda
Seksyen 2, Tafsiran, Akta Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593)
“Pesalah Muda” ertinya seseorang yang telah disabitkan atas suatu kesalahan yang boleh dihukum denda atau penjara yang berumur lapan belas (18) tahun atau lebih dan dibawah umur dua puluh satu (21) tahun.

Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) kepada pesalah muda dibawah Subperenggan 293 (1)(e)(i) Akta Kanun Tatacara Jenayah(Akta 593) bermula pada 1 Januari 2008. PKM bagi pesalah ini seperti berikut:-
  • melaksanakan perintah dengan menjalankan khidmat komuniti, tidak melebihi dua ratus empat puluh (240) jam dalam agregat, dalam bentuk sifaf dan waktu dan tempat dan tertakluk kepada syarat-syarat sepertimana yang dinyatakan oleh Mahkamah;
  • “khidmat komuniti” ertinya apa-apa kerja, perkhidmatan atau arahan untuk kebaikan masyarakat secara am dan termasuk, apa-apa kerja yang telah dijalankan melibatkan bayaran kepada pihak penjara atau pihak berkuasa tempatan dan lain-lain.
 
Pesalah Dewasa
Pesalah yang dijatuhkan  hukuman di bawah seksyen 31,32, dan 33 Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2016) iaitu mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan, kawalan, dan membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan. Pelaksanaan PKM bagi pesalah ini bermula pada 1 Januari 2017.  PKM bagi pesalah ini seperti berikut:-
a)  hendaklah melaksanakan kerja tanpa bayaran tidak boleh kurang daripada tiga puluh enam (36) jam dan tidak lebih 
     dua ratus empat puluh (240) jam agregat;
b)  dilaksanakan dalam tempoh yang tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh perintah;
c)  hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan oleh mahkamah; dan
d)  pelanggaran perintah boleh disabitkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000.00.
 
Pesalah Kanak-Kanak
Pesalah yang dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 97A Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016. Pelaksanaan PKM bagi pesalah ini bermula pada 1 Januari 2017. PKM bagi pesalah ini seperti berikut:-
a)  hendaklah dilaksanakan dalam tempoh yang tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh perintah tersebut;
b)  hendaklah melaksanakan kerja tanpa bayaran tidak melebihi seratus dua puluh (120) jam secara agregat;
c)  hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan oleh Mahkamah Bagi
     Kanak-Kanak; dan
d)  pelanggaran perintah boleh dikenan hukuman denda tidak melebihi RM5,000.00.
 
Tarikh Kemaskini : 07/08/2019