Fungsi Bahagian

TIGA (3) CAWANGAN
  • CAWANGAN PENGURUSAN BANTUAN
  • CAWANGAN PEMBANGUNAN KLIEN PRODUKTIF
  • CAWANGAN PROWELL KEUSAHAWANAN SOSIAL
  • CAWANGAN PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA
CAWANGAN PENGURUSAN BANTUAN
1) Perancangan dan Pengurusan Bantuan:
         a. Pengurusan Bantuan 
         b. Urusetia Tabung Serangan Binatang Buas;
         c. Pemantauan bayaran 1HB (Tunai /Bank); dan
         d. Tabung Bantuan Segera (TBS).
2) Pemantauan Pengurusan Bantuan;
         a. Pelaksanaan Pemantauan Bantuan;
         b. Laporan Pemantauan;
         c. Analisa & Cadangan Penambahbaikan;
         d. Maklumbalas Audit; dan
         e. Pemantauan Pematuhan pelaksanaan.
3) Perancangan dan Pengurusan Bajet Bantuan:
         a. Penyediaan anggaran;
         b. DasarBajet /DasarBaru / One Off;
         c. OBB (Outcome Based Budgeting);
         d. Agihan peruntukan;
         e. Pemantauan perbelanjaan;
         f. Statistik perbelanjaan; dan
         g. Pemantauan PTJ Khas Bantuan.
4) Pengurusan Sistem Berkaitan Bantuan:
         a. E-Bantuan;
         b. MyIdentity
5) Pengurusan Aduan/Talian Kasih berkaitan bantuan; dan
6) Penyediaan jawapan Parlimen berkaitan isu bantuan.

CAWANGAN PEMBANGUNAN KLIEN PRODUKTIF
1) Merancang, memantau dan menyelaras program-program productive welfare bagi penerima bantuan Jabatan;
2) Memantau dan menyelaras pemberian Bantuan Latihan Perantis kepada penerima bantuan KIR, penerima bantuan AIR dan bekas penghuni institusi yang mengikuti latihan kemahiran;
4) Mewujudkan kolaborasi iaitu Jaringan Kerjasama Inter Agensi dalam membangun penerima bantuan ke arah berdikari;
5) Mewujudkan kerjasama dengan pelbagai agensi seperti Jabatan Tenaga Kerja, MARA, Amanah Ikhtiar Malaysia, Ministery Of Agriculture dan lain-lain agensi yang berkaitan dalam aspek pemberian dana/kemahiran/kepakaran dan pemantauan di bawah program productive welfare;
6) Membuat analisa keperluan latihan/kemahiran klien produktif;
7) Menyediakan laporan/statistik dan cadangan penambahbaikan penglibatan klien dalam productive welfare;
8) Memantau dan menyelaras input/maklumat berkaitan productive welfare untuk tujuan dokumentasi dan advokasi;
9) Menyelaras serta melaksanakan program-program pembangunan personel dan peningkatan kendiri klien jabatan;
10) Membangunkan modul mengurangkan kebergantungan klien kepada jabatan sebagai exit policy perkhidmatan bantuan;
11) Menilai hasil kajian keberkesanan program/aktiviti dalam membangun klien ke arah berdikari; dan
12) Menyelaras dan memantau Kelompok Sokong Bantu (client support group) di kalangan penerima bantuan di semua negeri.

CAWANGAN PROWELL KEUSAHAWANAN SOSIAL 

1) Memantau projek pemerkasaan ekonomi di pusat-pusat aktiviti dan Institusi;
2) Menyelaras projek pemerkasaan ekonomi di pusat-pusat aktiviti dan Institusi;
3) Menyedia dan menyelaras laporan projek dari pusat-pusat Aktiviti dan Institusi; dan
4) Menilai keberkesanan projek pemerkasaan ekonomi di pusat-pusat aktiviti dan Institusi.


CAWANGAN PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA

1.         Perancangan dan Pengurusan Bencana
            a. Pengurusan bajet dan perolehan bencana
            b. PTO Pengurusan Bencana Banjir
            c. Info Banjir
            d. Urus Setia Bilik Gerakan Bencana
            e. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Pusat
            f. Pelan Kontigensi Bencana
            g. Penyelarasan penggunaan Sistem eJKM bagi Modul Bencana
 
2.         Pengurusan Fasiliti Penyimpanan Bantuan Bencana
            a. PTO Pengurusan Stor Keperluan Bencana
            b. Penyelarasan dan pemantauan Depot/Mini Depot/Pangkalan Hadapan
            c. Pemantauan Laporan Verifikasi  Depot/Mini Depot/Pangkalan Hadapan
 
3.         Pengurusan Pasca Bencana
            a. Penyelarasan pelaksanaan tindakan pasca bencana dengan jabatan dan agensi lain  yang terlibat
            b. Pemantauan tindakan pemulihan pasca bencana di peringkat Negeri dan Daerah/Jajahan/Bahagian
            c. Pelaksanaan post-mortem dan penambahbaikan pengurusan bencana
           d. Penyediaan pelaporan pasca bencana
           e. Sistem Pasca Banjir – penyelarasan data
 
4.         Penyediaan Statistik dan Maklumat Berkaitan Bencana
            a. Penyediaan statistik bencana
            b. Penyediaan maklumat dan input bencana bagi peringkat kebangsaan dan luar Negara  serta jawapan parlimen dan  keperluan lain                      yang berkaitan

 
Tarikh Kemaskini : 15/01/2020