Info Bahagian

PENGENALAN 

Bahagian Kebajikan Produktif  telah melakukan transformasi di mana fungsi dan tanggungjawab telah dipertingkatkan bagi memantapkan dalam memberikan perkhidmatan yang lebih efisyen dan cemerlangselaras dengan objektif bahagian iaitu mengatur strategi untuk mempertingkatkan taraf sosioekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari di samping menyelaras pemberian bantuan kepada kumpulan sasar Jabatan serta menguruskan mengsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan MKN 20.

Bahagian Kebajikan Produktif terbahagi kepada empat (4) Cawangan iaitu: 

Cawangan Pengurusan Bantuan
  • Memantapkan pengurusan bantuan yang efisien, cekap dan cepat bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 
Cawangan Pembangunan Klien Produktif
  • Merancang, memantau, menyelaras dan meningkatkan penglibatan Klien JKM dalam program-program productive welfare melalui bantuan Geran Pelancaran dan jaringan kerjasama strategik  inter agensi berkaitan dalam aspek pemberian dana/ kemahiran/ kepakaran dan pemantauan  dalam membangun penerima bantuan ke arah berdikari.
Cawangan Krisis dan Bencana
  • Menyelaras dan memastikan tanggungjawab JKM dalam pengurusan bencana mengikut Arahan MKN 20 (Semakan Semula) dapat dilaksanakan dengan cekap, bersepadu dan berkesan.
Cawangan Keusahawanan Sosial
  • Merancang, memantau dan menyelaras penglibatan klien JKM dalam projek pemerkasaan ekonomi di Pusat-pusat Aktiviti dan Institusi JKM.
  • Menggembeleng potensi kumpulan sasar berkeperluan khas agar lebih produktif menerusi penyertaan dalam aktiviti keusahawaan social (social enterprise)
Cawangan Sekretariat Ketua Pengarah Kebajikan Diperbadankan (KPKMD)
  • Urus setia kepada mesyuarat-mesyuarat berkaitan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan;
  • Membantu Jawatankuasa berkaitan dalam mengkaji, membincang dan mengemukakan kertas cadangan projek dan aktiviti di bawah Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan;
  • Membantu menggerakkan projek dan aktiviti di bawah Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan;
  • Menyediakan laporan perbelanjaan dan pengurusan kewangan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan;
  • Membantu Jawatankuasa dalam mengkaji, membincang dan memutuskan hal-hal perjawatan, program latihan anggota; dan program pendidikan dan latihan kumpulan sasar Jabatan.

 
Tarikh Kemaskini : 23/03/2021