• Nama     : Hezleen binti Hassan
  Jawatan: Pengarah Bahagian Kawalan Standard
  Telefon  : 03-8323 1999
  Faks      : 03-8323 2094
  E-mel     : hezleen@jkm.gov.my

  Tarikh Kemaskini :12/04/2021

 • PENGENALAN
  Bahagian Kawalan Standard (KS) bertanggungjawab terhadap pengurusan kualiti, inovasi, keurusetiaan, penerbitan dokumen dan inspektorat Jabatan. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan pelaksanaan mesyuarat dan menyelaras penyebaran maklumat Jabatan kepada orang ramai. Bahagian ini terdiri daripada lima (5) pecahan cawangan seperti berikut:
  1. Kualiti
  2. Inspektorat
  3. Inovasi
  4. Penyelarasan dan Keurusetiaan  
  5. Penerbitan dan Dokumentasi


  Tarikh Kemaskini :09/04/2019

 • LIMA (5) CAWANGAN
  1.  CAWANGAN INSPEKTORAT
  2.  INSPEKTORAT
  3.  INOVASI
  4.  PENYELARASAN DAN KEURUSETIAAN
  5.  PENERBITAN DAN DOKUMENTASI

  1. CAWANGAN INSPEKTORAT
  Melaksanakan pemantauan / inspektorat agar perkhidmatan Jabatan dilaksanakan mengikut Dasar/Pekeliling/Garis Panduan dan Piagam Pelanggan ke arah pencapaian objektif yang ditetapkan.
  1. Merancang dan menyelaras pemantauan inspektorat terhadap peraturan, dasar, dan pekeliling bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan yang berkualti, tepat dan sistematik. 
  2. Membina, menguji dan menilai instrumen inspektorat iaitu Senarai Semak, Perintah Tetap Operasi (PTO), kaedah pemantauan, laporan pemantauan dan borang-borang yang berkaitan. 
  3. Merancang, menyelaras dan mengurus aktiviti penilaian kendiri. 
  4. Merancang, menyelaras dan mengurus aktiviti pemantauan silang. 
  5. Merancang, menyelaras, mengurus dan melaksanakan aktiviti pemantauan berkala. 
  6. Merancang, menyelaras, mengurus dan melaksanakan aktiviti mystery shopping
  7. Merancang, menyelaras dan mengurus dalam penyediaan Laporan Inspektorat di peringkat daerah, negeri dan institusi yang meliputi penilaian kendiri, pemantauan silang, pemantauan berkala dan Mystery Shopping
  8. Merancang, menyelaras, menyedia dan membentangkan Laporan Inspektorat kepada pengurusan tertinggi Jabatan.
  9. Merancang dan menyelaraskan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Inspektorat (JATI).
  10.  Merancang dan menyelaras tindakan  penambahbaikan (tindakan corrective dan punitive) terhadap kelemahan yang telah dikenalpasti.
  11. Merancang, menyelaras, menyiasat dan memberi syor terhadap laporan ketidakpatuhan.
  12. Merancang, menyelaras dan memberikan khidmat  nasihat serta bimbingan kepada pejabat yang memerlukan (pemantauan inspektorat) bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Jabatan adalah berkualiti.
  13. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan kepada pegawai inspektorat di peringkat bahagian, negeri, daerah  dan institusi bagi memastikan kualiti inspektorat dapat ditingkatkan dari masa ke semasa.
  14. Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem penarafan bintang di peringkat negeri, daerah  dan institusi bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan secara rasmi daripada Jabatan.
  15. Merancang, menyelaras dan mewujudkan sistem pemantauan inspektorat menggunakan teknologi terkini bagi memastikan kaedah yang dilaksanakan adalah berkesan dan sistematik.

  2. CAWANGAN PENGURUSAN KUALITI (ISO)
  Menerajui pengurusan kualiti agar perkhidmatan Jabatan dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan bagi kesejahteraan kumpulan sasar.
  1. Merancang, mengurus, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
  2. Merancang, menyelaras dan menguruskan pembangunan, penambahbaikan dan pindaan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000. 
  3. Menerbit dan mengedarkan dokumen kualiti, dokumen standard, dan bahan rujukan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000. 
  4. Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000. 
  5. Merancang dan memantau pelaksanaan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 peringkat negeri. 
  6. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data aduan dan penghargaan pelanggan, kajian tinjauan persepsi  pelanggan, dan maklum balas pihak yang berkepentingan peringkat kebangsaan. 
  7. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data keakuran perkhidmatan dalam SPK peringkat kebangsaan.
  8. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data prestasi proses berdasarkan trend/ gerak laku proses-proses dalam SPK peringkat kebangsaan.
  9. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data ketakakuran dan tindakan pembetulan yang telah diambil dalam SPK peringkat kebangsaan.
  10. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data laporan pemantauan dan pengukuran dalam SPK peringkat kebangsaan.
  11. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data kecukupan sumber peringkat kebangsaan.
  12. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data pengurusan risiko setiap proses dalam SPK:
   a. Analisis SWOT;
   b. Rajah Tulang Ikan; dan
   c. Analisis Kesan dan Mod Kegagalan..
  13. Menyelaras, memantau dan menguruskan cadangan penambahbaikan SPK.
  14. Merancang, menyelaras dan mengemaskini dokumen piagam pelanggan/ objektif kualiti yang meliputi format, isi kandungan, kaedah pengisian dan sebagainya  dibuat dari semasa ke semasa.
  15. Menyelaras pelaporan terhadap pematuhan piagam pelanggan/ objektif kualiti yang telah ditetapkan berdasarkan kumpulan sasar.
  16. Menyelaras pelaporan dan analisis pencapaian piagam pelanggan/ objektif kualiti mengikut suku tahun dan membuat hebahan mengikut suku tahun. 

  3. CAWANGAN PENGURUSAN KUALITI (ISO)
  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Jabatan. 
  2. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan Audit Badan Pesijilan ISO 9000. 
  3. Menyelaras, memantau  dan menguruskan analisis data laporan audit dalaman/ luar peringkat kebangsaan. 
  4. Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus/ latihan/ bengkel yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Jabatan. 
  5. Menyelaras dan memantau Sudut Kualiti Jabatan.

  4. CAWANGAN PENYELARASAN DAN KEURUSETIAAN
  Menyelaraskan aktiviti dan keurusetiaan Jabatan dengan cekap, teratur dan efektif.

  UNIT PENYELARASAN
  1. Mengurus Persidangan Pegawai Kebajikan Masyarakat/ Ketua Institusi/ Penolong Pegawai/ Pembantu Kebajikan Masyarakat/ Pegawai Kader. 
  2. Mengurus Libat Urus bersama pegawai/ kakitangan JKM di peringkat negeri/ daerah 
  3. Mengurus bengkel hala tuju PKMD/ Ketua Institusi; 
  4. Memberi khidmat nasihat dalam pelaksanaan Konvensyen/ Seminar/ Bengkel/ Retreat/Majlis Jabatan. 
  5. Menyelaras Perhimpunan Bulanan Jabatan. 
  6. Mengumpul dan menyelaras Takwim Aktiviti/Program/Mesyuarat/ Sambutan Hari-hari Tahunan Jabatan. 
  7. Menyediakan dan mengemaskini garis panduan/ prosedur Jabatan berkaitan kawalan standard tadbir urus; dan 
  8. Menyelaras pelaksanaan Audit Bahasa Melayu di Jabatan. 
  UNIT KEURUSETIAAN
  1. Mengurussetiakan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat Ketua Bahagian, Mesyuarat Pagi Jabatan dan lain-lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh KPKM dan TKPS.
  2. Menyelaras maklum balas;?
        a.   Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM);
        b.  Mesyuarat Ketua Setiausaha Bersama Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan Pengarah KPWKM;
        c.   Mesyuarat Pasca Kabinet KPWKM;
        d.  Mesyuarat Majlis Jemaah Menteri; dan
        e.    Mesyuarat Penyelarasan Mingguan YB. Menteri dan YB. Timbalan Menteri KPWKM.
        f.   Mesyuarat Khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
  3. Mengurussetiakan Perjumpaan Jabatan dengan YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

  5. CAWANGAN INOVASI
  Menggerakkan program dan aktiviti pembudayaan inovasi bagi menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan warga jabatan ke arah kecemerlangan organisasi.

  UNIT PEMBUDAYAAN INOVASI
  1. Merancang dan menyediakan Pelan Tindakan Inovasi Jabatan yang mengandungi aktiviti-aktiviti pembudayaan inovasi Jabatan. 
  2. Merancang dan melaksanakan program kesedaran inovasi Jabatan melalui kempen, pameran, seminar, ceramah, pertandingan anugerah inovasi, konvensyen KIK, kursus dan bengkel untuk pegawai dan kakitangan Jabatan.
  3. Melaksanakan cadangan inovasi daripada pegawai dan kakitangan melalui Business Process Reengineering (BPR) pengumpulan cadangan inovasi yang berimpak tinggi untuk peningkatan proses kerja.
  4. Merancang dan mewujudkan pembangunan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) JKM serta memupuk persaingan sihat dengan peningkatan penglibatan pegawai dan kakitangan Jabatan.
  5. Melaksanakan Organisasi Berpembelajaran kepada pegawai dan kakitangan Jabatan sebagai platform berkesan bagi memupuk budaya perkongsian ilmu inovasi dalam kalangan pegawai dan kakitangan Jabatan.
  6. Menyelaras dan menyediakan dokumentasi Penarafan Bintang Agensi Sektor Awam (Indeks SSR).
  7. Menyelaras dan mengurussetiakan Mesyuarat JK Pemandu Inovasi JKM.
  8. Menguruskan Hari Inovasi Jabatan.
  UNIT REPLIKASI DAN PENGKOMERSIALAN
  1. Menyediakan pangkalan data bagi menyimpan dan menguruskan idea, ilmu dan inovasi yang dihasilkan melalui cap dagang, hak cipta, reka bentuk, paten dan harta intelek hasil inovasi yang dihasilkan oleh pegawai dan kakitangan Jabatan.
  2. Menyelaras pendaftaran harta intelek Jabatan seperti Pendaftaran Paten, Cap Dagangan, Reka bentuk Perindustrian dan Hakcipta.
  3. Mengenalpasti dan menyelaras projek inovasi yang berpotensi direplikasi.
  4. Mengenalpasti dan membuat pemadanan projek inovasi yang berpotensi dikomersilkan dengan pihak industri.
  5. Menjalin kolaborasi strategik dan menguruskan inisiatif kerjasama inovasi dengan agensi lain.
  6. Merancang dan menyelaras penyertaan Jabatan dalam anugerah, pertandingan dan pameran inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  6. CAWANGAN PENERBITAN DAN DOKUMENTASI
  Merancang, menyelaras dan melaksana penerbitan Jabatan. Menyelaras dokumentasi dan promosi serta mengurus pengoperasian Pusat Sumber bagi penyebaran maklumat jabatan.

  UNIT PENERBITAN
  1. Mengurussetiakan Jawatankuasa Penerbitan Jabatan.
  2. Mengurussetiakan Jawatankuasa Sidang Pengarang Jurnal Kebajikan Masyarakat.
  3. Mengurus pelantikan Ahli Panel Jawatankuasa Penerbitan dan Sidang Pengarang Jurnal Kebajikan Masyarakat.
  4. Menyedia, menyelaras dan menerbitkan;
   a. Laporan Tahunan.
   b.  Jurnal.
   c.  Buletin
   d.  Karya Inovasi; dan
   e.  Risalah Jabatan.
  5. Mengurus, menyelaras dan menerbitkan semua penerbitan oleh Bahagian-bahagian
  6. Mengurus, menyelaras dan menyediakan spesifikasi penerbitan Jabatan.
  7. Mengurus, menyelaras, menyediakan  dan melaksanakan perolehan bagi semua percetakan penerbitan buku, jurnal, risalah, poster, kad dan lain-lain penerbitan Jabatan.
  8. Menguruskan permohonan International Standard Serial Number (ISSN) dan International Standard Book Number (ISBN) untuk buku penerbitan Jabatan dari Perpustakaan Negara.
  9. Menyelenggara maklumat kandungan laman web/portal Jabatan dan memberi maklumbalas kepada  bahagian-bahagian serta memastikan kandungan portal Jabatan sentiasa dikemaskini.
  UNIT DOKUMENTASI
  1. Mengumpul, menyelenggara, mengemaskini dan menyimpan koleksi penerbitan dan dokumen Jabatan.
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau aktiviti  pameran dan promosi JKM.
  3. Menyelaras penghantaran bahan penerbitan JKM ke Arkib Negara; 
  4. Merancang, menyelaras dan menyediakan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Jabatan.


   

  Tarikh Kemaskini :22/03/2021 • Tarikh Kemaskini :06/04/2021