• Nama : Hezleen binti Hassan Jawatan: Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat Telefon: 03-8323 1955 Faks    : 03-8323 2049 E-mel   : hezleenhassan@jkm.gov.myNama      : Ahmad Hashim bin Selamat
  Jawatan : Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat
  Telefon   : 03-8323 1955
  Faks       : 03-8323 2049
  E-mel    
  ahmad_hashim@jkm.gov.my


  Tarikh Kemaskini :12/02/2020

 • PENGENALAN
  Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ditubuhkan pada 1 Februari 2007 bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan aktiviti perintah khidmat masyarakat kepada pesalah yang dijatuhi hukuman tersebut.  Bahagian ini ditubuhkan susulan daripada pembentukan Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen (Select Committee)  yang yang dipengerusikan oleh Y.B Dato’ Seri Mohd Radzi Bin Sheikh Ahmad, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada ketika itu bagi mengkaji semula semula Kanun Keseksaan (Pindaan) 2004 & Kanun Tatacara Jenayah (KTJ) (Pindaan 2004).  Bahagian ini terdiri daripada tiga (3) pecahan cawangan seperti berikut:-
               1)       Cawangan Perlindungan & Advokasi Perintah Khidmat Masyarakat
               2)       Cawangan Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat
               3)       Cawangan Pemerkasaan Perintah Khidmat Masyarakat

  Bahagian ini juga bertanggungjawab terhadap pentadbiran Rumah Perlindungan ke Empat (RP4) secara rasminya pada 1 April 2013. RP4 merupakan sebuah tempat perlindungan bagi mangsa pemerdagangan orang.
   
  PUNCA KUASA PELAKSANAAN PKM
               1)       Kanun Tatacara Jenayah, Subperenggan 293(1)(e)(i)(ii)(iii)
                         (PKM kepada pesalah muda yang berumur 18 tahun ke atas dan di bawah 21 tahun)
               2)       Akta Kanak-kanak (Pindaan) 2016, Seksyen 31, Seksyen 32 dan Seksyen 33,
                          (PKM kepada pesalah Dewasa berumur 18 tahun ke atas)
               3)      Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 2016, Seksyen 91(1) (da) dan Seksyen 97A,
                        (PKM kepada Kanak-kanak yang berumur 10 hingga 18 tahun)
                4)    
  Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007,Seksyen 44 (2) dan seksyen 51 (3)
   
  KUMPULAN SASAR
   1) Pesalah yang diperintahkan untuk menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat oleh Mahkamah
   2) Mangsa Pemerdagangan Orang (Lelaki)
     Tarikh Kemaskini :03/04/2019

 • FUNGSI BAHAGIAN 
  • Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ditubuhkan pada 1 Februari 2007.
  • Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat kepada pesalah yang dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat.
  • Pada 1 April  2013, Bahagian PKM telah dipertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengurusan Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang (lelaki dewasa) di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 207 { Akta 670 }
  • Bahagian ini terdiri daripada tiga(3) buah cawangan iaitu :
              i.   Cawangan Perlindungan dan & Advokasi
             ii.   Cawangan Pelaksanaan  Perintah Khidmat Masyarakat 
             iii.  Cawangan Pemerkasaan 


    KUMPULAN SASAR 
  • Pesalah Perintah Khidmat Masyarakat
  • Mangsa Pemerdangan Orang ( Lelaki  Dewasa )

  PERKHIDMATAN BAHAGIAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT 
  • Penyediaan Laporan Sosial oleh Pegawai PKM bagi Pesalah  Muda sekiranya diminta oleh Mahkamah.
  • Pelaksanaan  PKM  kepada  Pesalah Muda, Pesalah Dewasa dan Kanak-Kanak yang diperintahkan oleh Mahkamah bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat.

  PUNCA KUASA PKM 

  1. Kanun Tatacara Jenayah  [ Akta 593 ]

      Subperenggan 293(1)(e)(i)(ii)(iii)
      PKM kepada Pesalah Muda yang berumur 18 hingga bawah 21 tahun

  2. Akta Kanak- Kanak 2001 [ Akta 611 ]
     
  Pindaan 2016 [ Akta A1511 ]
      Seksyen 31, Seksyen 32 dan Seksyen 33:
      PKM kepada Pesalah Muda dan Pesalah Dewasa berumur 21 tahun ke atas

  3. Akta Kanak-Kanak 2002 [ Akta 611 ]
     
  Seksyen 2016 [ Akta A1511 ]
      PKM  kepada Kanak-Kanak yang berumur 10 hingga bawah 18 tahun.

  Tarikh Kemaskini :03/08/2022 • Tarikh Kemaskini :08/05/2019