Bahagian - Bahagian

 • Nama : Hezleen binti Hassan Jawatan: Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat Telefon: 03-8323 1955 Faks    : 03-8323 2049 E-mel   : hezleenhassan@jkm.gov.myNama      : Ahmad Hashim bin Selamat
  Jawatan : Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat
  Telefon   : 03-8323 1955
  Faks       : 03-8323 2049
  E-mel    
  ahmad_hashim@jkm.gov.my


  Tarikh Kemaskini :12/02/2020

 • PENGENALAN
  Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ditubuhkan pada 1 Februari 2007 bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan aktiviti perintah khidmat masyarakat kepada pesalah yang dijatuhi hukuman tersebut.  Bahagian ini ditubuhkan susulan daripada pembentukan Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen (Select Committee)  yang yang dipengerusikan oleh Y.B Dato’ Seri Mohd Radzi Bin Sheikh Ahmad, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada ketika itu bagi mengkaji semula semula Kanun Keseksaan (Pindaan) 2004 & Kanun Tatacara Jenayah (KTJ) (Pindaan 2004).  Bahagian ini terdiri daripada tiga (3) pecahan cawangan seperti berikut:-
               1)       Cawangan Perlindungan & Advokasi Perintah Khidmat Masyarakat
               2)       Cawangan Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat
               3)       Cawangan Pemerkasaan Perintah Khidmat Masyarakat

  Bahagian ini juga bertanggungjawab terhadap pentadbiran Rumah Perlindungan ke Empat (RP4) secara rasminya pada 1 April 2013. RP4 merupakan sebuah tempat perlindungan bagi mangsa pemerdagangan orang.
   
  PUNCA KUASA PELAKSANAAN PKM
               1)       Kanun Tatacara Jenayah, Subperenggan 293(1)(e)(i)(ii)(iii)
                         (PKM kepada pesalah muda yang berumur 18 tahun ke atas dan di bawah 21 tahun)
               2)       Akta Kanak-kanak (Pindaan) 2016, Seksyen 31, Seksyen 32 dan Seksyen 33,
                          (PKM kepada pesalah Dewasa berumur 18 tahun ke atas)
               3)      Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 2016, Seksyen 91(1) (da) dan Seksyen 97A,
                        (PKM kepada Kanak-kanak yang berumur 10 hingga 18 tahun)
                4)    
  Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007,Seksyen 44 (2) dan seksyen 51 (3)
   
  KUMPULAN SASAR
   1) Pesalah yang diperintahkan untuk menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat oleh Mahkamah
   2) Mangsa Pemerdagangan Orang (Lelaki)
     Tarikh Kemaskini :03/04/2019

 •  
  FUNGSI BAHAGIAN
  Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) bertanggungjawab untuk melaksanakan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat demi mencapai objektif utama iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan.

  FUNGSI CAWANGAN
  (1)  CAWANGAN PERLINDUNGAN & ADVOKASI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
  • Membuat perancangan, memantau dan mengenalpasti keperluan bahagian dan Rumah Perlindungan Keempat (RP4) mengikut kaedah dan peraturan yang berkuatkuasa;
  • Menganalisa statistik/data yang disediakan oleh Rumah Perlindungan;
  • Merancang dan menyediakan unjuran keperluan kewangan bahagian dan RP4 Kepada Perbendaharaan;
  • Memantau prestasi dan perbelanjaan yang dilaksanakan oleh bahagian, RP4 dan Unit PKM Negeri;
  • Merancang dan menyelia program advokasi PKM;
  • Mewujudkan perkongsian bijak dalam memberi kesedaran (awareness) kepada pesalah muda, ibu bapa/penjaga & kanak-kanak dengan kerjasama pelbagai agensi.

  (2) CAWANGAN PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
  • Menyelaras dan mengendalikan aduan dan isu berkaitan Perintah Khidmat Masyarakat;
  • Menyelaras dan menyediakan jawapan parlimen berkaitan PKM dan menyediakan memorandum dan Nota Jemaah Menteri;
  • Merangka pelan pengisian  aktiviti dan memantau  pelaksanaan program pemulihan dan intervensi perintah khidmat masyarakat;
  • Menjalankan Auditan terhadap perlaksanaan perintah PKM Mengikut Akta, Arahan  Kerja  Dan SOP PKM;
  • Menyelaras dan memantau pengendalian siasatan pelanggaran bagi memastikan kepatuhan kepada Akta, prosedur, Arahan Kerja dan pekeliling;
  • Membuat semakan terhadap Waran Perintah dan memastikan pematuhan terhadap akta dan peraturan di bawah bidang kuasa jabatan;
  • Menyediakan laporan outcome dan menganalisa keberkesanan program Perintah Khidmat Masyarakat dan merangka pelan penambahbaikan pelaksanaan PKM.

   (3) CAWANGAN PEMERKASAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
  • Merancang penambahbaikan dan merangka pelan tindakan bersesuaian bagi setiap analisa laporan pelaksanaan perintah, outcome program, auditan, trend statistik berkaitan pelaksanaan khidmat masyarakat
  • Merangka dan menyediakan pelan perancangan strategik tahunan bahagian;
  • Merancang dan menyediakan KPI dan Piagam Pelanggan khidmat masyarakat;
  • Menyelaras Mesyuarat - mesyuarat PKM, Maklum Balas Mesyuarat, Takwim PKM & Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan;
  • Merangka, membangunan dan membuat penambahbaikan garis panduan, SOP, Arahan Kerja dan Modul berkaitan pelaksanaan program/aktiviti Khidmat Masyarakat;
  • Merancang MOU dengan pelbagai agensi kerajaan/ swasta/ korporat dan NGO dalam pelaksanaan Khidmat Masyarakat pesalah muda, ibu bapa/penjaga & kanak-kanak;
  • Menganalisa keperluan latihan dan membangunkan kurikulum bersesuaian kepada pegawai dan kakitangan khidmat masyarakat di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah.
   

      


  Tarikh Kemaskini :29/08/2019 • Tarikh Kemaskini :08/05/2019