Perintah Khidmat Masyarakat

Perlindungan kepada Mangsa Pemerdagangan Orang

 
Merujuk Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (ATIPSOM 2007), Seksyen 2, Tafsiran;

 “orang yang diperdagangkan” ertinya mana-mana orng yang menjadi mangsa atau objek perbuatan pemerdagangan orang”

 “Pemerdagangan Orang” ertinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud Akta ini;
           
Rumah Perlindungan ke Empat (RP4)
Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan tiga pusat perlindungan kepada mangsa perdagangan orang. Terdapat satu bagi lelaki dewasa dan dua daripadanya untuk kanak-kanak. Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat dipertanggungjawabkan untuk memantau pengurusan dan program yang dilaksanakan oleh RP4 yang dikhaskan kepada mangsa pemerdagangan lelaki sahaja.

RP4 menyediakan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang yang telah mendapat perintah perlindungan interim dibawah seksyen 44 (2) dan Perintah Perlindungan di bawah Sekyen 51 (3) (a), ATIPSOm 2007;
 
Mengambil orang ke dalam jagaan sementara
Seksyen 44 (2) Majistret hendaklah membuat perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh dua puluh satu hari bagi maksud menjalankan penyiasatan dan siasatan di bawah seksyen 51.
 
Penyiasatan, siasatan dan Perintah Perlindungan

Seksyen 51(3)(a) ialah orang yang diperdagangkan dan memerlukan jagaan dan perlindungan, Majistret boleh membuat suatu Perintah Perlindungan—

        (i)   dalam hal orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara atau pemastautin tetap   
              Malaysia, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan 
              selama tempoh tidak melebihi tiga bulan dari tarikh perintah itu; atau
   
        (ii) dalam hal orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, memerintahkan orang
             yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi
             tiga bulan dari tarikh perintah itu, dan selepas itu melepaskannya kepada pegawai imigresen
             untuk tindakan yang perlu mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959/63; 

Perkhidmatan yang disediakan seperti berikut:-
  1. Keperluan Asas
  2. Rawatan Kesihatan
  3. Kaunseling
  4. Nasihat Perundangan        
  5. Pelindungan Mangsa semasa ke mahkamah
  6. Program Pembangunan Sosial
  7. Aktiviti Riadah dan Sukan
  8. Membantu permohonan mangsa bagi mendapatkan kebenaran untuk bergerak bebas dan bekerja
  9. Bayaran Elaun kepada magsa pemerdagangan
 
 
 
 
 

Tarikh Kemaskini : 17/05/2022