Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan

PERLEMBAGAAN
MAJLIS BERSAMA JABATAN
IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
MALAYSIA
 
Keahlian
Majlis Bersama Jabatan Bagi Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (selepas ini disebut sebagai “Majlis”) hendaklah mengandungi dua puluh sembilan (29) ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-setiausaha yang terdiri daripada sembilan (9) ahli yang dilantik oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia (selepas ini disebut sebagai “Pihak Pegawai”) dan tujuh belas (17) ahli yang dipilih oleh Kesatuan Sekerja Dan Persatuan-persatuan Kakitangan yang mewakili pekerja-pekerja di Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia atau pekerja-pekerja itu sendiri (selepas ini disebut sebagai “Pihak Pekerja”).

Pihak Pegawai
Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai hendaklah terdiri daripada Pegawai-pegawai Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia seperti berikut :
 • PENGERUSI
  Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
 • AHLI-AHLI
  Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
  Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
  Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kewangan dan Perolehan
  Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
  Ketua Penolong Pengarah Unit Latihan
  Pengurus Cawangan Teknologi Maklumat
  Penolong Pengarah Kanan Unit Kompetensi
  Penolong Pengarah Unit Kewangan
 • SETIAUSAHA
  Penolong Pengarah Cawangan Pentadbiran
  Penolong Pegawai Tadbir Cawangan Pentadbiran
Pegawai-pegawai ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing-masing.

Pihak Pekerja
Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dan dilantik oleh Kesatuan Sekerja dan Persatuan-persatuan Sekerja yang berdaftar atau Pekerja-pekerja sendiri. Peraturan bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang akan disediakan buat permulaan oleh satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh pekerja-pekerja Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Peraturan-peraturan ini hendaklah diluluskan oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia.

Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah dipenuhi oleh calon-calon daripada Kesatuan/Persatuan yang melantik wakil yang mengosongkan jawatan itu atau pekerja-pekerja itu sendiri.

Ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua (2) tahun mulai daripada tarikh perlantikan mereka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dilantik / dipilih.

Pegawai - Pegawai Majlis
Pegawai-pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama. Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada dan dipilih oleh Pihak Pekerja. Tiap-tiap pihak dalam Majlis hendaklah melantik seorang daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama.

Tujuan
Tujuan Majlis adalah untuk memperolehi seluas-luas kerjasama di antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja berkenaan untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul berbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

Bidang dan Fungsi
Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis yang mana adalah berikut:
 • membincang dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan.
 • membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan.
 • menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran berbagai bahagian / unit.
 • mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.

Mesyuarat – mesyuarat
 1. Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali.
 2. Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada tiga (3) orang ahli Pihak Pegawai dan lapan (8) orang ahli Pihak Pekerja.
 3. Agenda bagi Mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.
 4. Mesyuarat khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi apabila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh Pegawai-pegawai Majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis/memo panggilan.

Keputusan
 1. Segala keputusan-keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua-dua pihak.
 2. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan atau dengan jabatan-jabatan lain, ianya hendaklah dirujukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun jabatan-jabatan yang berkenaan.

Pindaan kepada Perlembagaan
Perlembagaan Majlis boleh dipinda di mana-mana mesyuarat Majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan diluluskan.
Tarikh Kemaskini : 28/05/2020