Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN (PSK)

BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN (PSK)
 
JENIS- JENIS BANTUAN YANG DITAWARKAN
 1. GERAN PENTADBIRAN
Bantuan bagi menampung kos pentadbiran PSKKebangsaan dan Negeriseperti sewaan premis, utiliti dan saguhati sukarelawan (bahagian pentadbiran).
 
 1. GERAN RANGSUM
Bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi menampung sebahagian kos perbelanjaanmakan dan minumpenghuni.
 
 1. GERAN PEMBAIKAN
Bantuan yang diberikan kepada PSK untuk membaik pulih premis yang menjejaskan perjalanan pentadbiran dan aktiviti PSK yang menjalankan Pusat Jagaan Harian dan Berkediaman.
 
 1. ELAUN KHAS MURID OKU
Bantuan bulanan yang diberikan kepada  OKU yang mengikuti program pemulihan di Sekolah Pendidikan Khas kelolaan PSK dengan syarat-syarat berikut:
 • OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat;
 • Mengikuti program pemulihan di Sekolah Pendidikan Khas kendalian PSK yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran dari  Jabatan Pelajaran Malaysia;
 • Mengikuti program pemulihan OKU sekurang-kurangnya 3 jam sehari dan 3 kali seminggu;
 • OKU berumur tidak lebih dari 19 tahun; dan
 • OKU yang hadir program akademik, ADL, terapi, intervensi awal, vokasional, pemulihan anggota, carakerja dan latihan transisi.
 
ASAS PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN  KEPADA PSK
 
i. Berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966 atau di bawah Undang-Undang Tubuh lain;
ii. Pertubuhan bertaraf tempatan;
iii. Pertubuhan yang bercorak kebajikan (welfare-related) yang mengendalikan program berbentuk pencegahan, pemulihan, penjagaan,           perlindungan dan pembangunan bagi kumpulan sasar di bawah tanggungjawab dan fungsi Jabatan;
iv. Berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi yang mengendalikan program institusi berkediaman atau Pusat Jagaan Harian ;
v. Tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung perjalanan program ;
vi. Mempunyai perancangan masa depan untuk menanggung kos pembiayaan program selepas tamat tempoh penerimaan bantuan; dan
vi. Telah beroperasi sekurang-kurangnya tiga (3) tahun bagi PSK baru.
 
A. Tidak Layak Menerima Bantuan Kewangan Kerajaan

Pertubuhan Sukarela Kebajikan yang tidak layak diberi pertimbangan adalah seperti berikut :
 
i. Tidak berdaftar dengan Pejabat Pendaftar Pertubuhan atau undang-undang tubuh yang lain;
ii. Bersifat keuntungan; 
iii. Program atau aktiviti dan apa-apa perkara yang  bercanggah dengan perlembagaan PSK berkenaan; 
iv. Pertubuhan Politik atau orang perseorangan; 
v. Pertubuhan yang telah dibatalkan pendaftaran oleh Pendaftar Pertubuhan; 
vi. Tidak mengemukakan Laporan Kewangan Beraudit yang diaudit  oleh Juru Audit bertauliah; dan 
vii. Menjalankan program di luar dari bidang tugas Jabatan. 
 

PROSEDUR PERMOHONAN
 
Berikut adalah prosedur bagi permohonan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada PSK:
a.         BORANG PERMOHONAN
  Permohonan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada PSK perlu di buat oleh PSK dengan menggunakan Borang Permohonan Bantuan Kewangan kepada PSK (JKM/PK/PSK1/2013) (Klik Untuk Muat Turun Borang)
b.         DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI PERTIMBANGAN BANTUAN GERAN
  Dokumen yang diperlukan bagi pertimbangan bantuan geran adalah seperti berikut:
 1. Penyata Kewangan Beraudit bagi satu tahun sebelumnya yang diaudit oleh Juruaudit Bertauliah;
 2. Salinan Penyata  Bank terkini bagi akauan yang dibuka untuk bantuan kewangan kerajaan;
 3. Salinan Laporan Kewangan yang terperinci termasuk debit dan kredit bagi perbelanjaan Bantuan Kewangan Kerajaan yang diterima pada tahun sebelum;
 4. Anggaran perbelanjaan bagi tahun semasa;
 5. Salinan Perlembagaan Pertubuhan/Sijil Pendaftaran dengan Undang-Undang Tubuh yang disahkan oleh Pendaftar Pertubuhan/Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
 6. Salinan Perlembagaan Pertubuhan/Memorandum Of Articles (MOA) yang disahkan Pendaftar Pertubuhan/ SSM;
 7. Laporan aktiviti dan program (bertulis dan bergambar) yang dijalankan;
 8. Perakuan Pendaftaran Pusat Jagaan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993;
 9. Salinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Pelajaran bagi PSK yang mengendalikan Sekolah Pendidikan Khas;
 10. Senarai Maklumat penghuni bagi PSK yang menyediakan Pusat Jagaan Berkediaman;
 11. Senarai maklumat pelatih yang datang secara harian;
 12. Jadual operasi bagi Pusat Jagaan Harian;
 13. Rekod kehadiran pelatih bagi PSK yang menyediakan Pusat Jagaan Harian dan Sekolah Pendidikan Khas;
 14. Maklumat sukarelawan;
 15. Laporan kerosakan bergambar berkaitan premis (bagi permohonan geran pembaikan;
 16. Sebutharga pembaikan yang dikeluarkan oleh Agensi teknikal kerajaan atau kontraktor yang dilantik oleh agensi teknikal kerajaan;
 17. Bukti pemulangan wang baki atau lebihan geran
 18. Salinan dokumen yang membuktikan premis milik PSK atau disewa; dan
 19. Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan mengikut jenis Bantuan Kewangan Kerajaan
BORANG PERMOHONAN (SETELAH LENGKAP DIHANTAR KE PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BERHAMPIRAN)
(sila klik di sini untuk muat turun Borang Permohonan Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada PSK)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Komuniti, Cawangan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
 
Tarikh Kemaskini : 27/05/2020