Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

FUNGSI CAWANGAN :
1. Cawangan Pematuhan
2. Cawangan Pemeriksaan
2. Cawangan Siasatan
3. Cawangan Pendakwaan

CAWANGAN PEMATUHAN
A) PENGURUSAN AKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA 1994 (AKTA 521) 
 1. Menyelaras, memantau dan mengawalselia pelaksanaan Akta;
 2. Membangun dan memantau pelaksanaan garis panduan kes keganasan rumahtangga
 3. Membangun dan menyelaras pelaksanaan dokumen kerjasama agensi bagi kes AKRT
 4. Membangun dan mengkaji semula kurikulum dan modul latihan kakitangan berkaitan AKRT
 5. Menyelaras penggunaan eJKM bagi Modul AKRT
 6. Memberi khidmat nasihat dan konsultansi berkaitan AKRT
 7. Menyelaras dan melaksanakan Mesyuarat Inter-Agensi Pelaksanaan AKRT
 8. Menyelaras dan menganalisa statistik AKRT
B) PENGURUSAN TEMPAT SELAMAT DI BAWAH AKRT
 1. Membangun dan memantau pelaksanaan garis panduan Tempat Selamat
 2. Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti di Tempat Selamat; dan
 3. Menyelaras pelaksanaan Mesyuarat Pengurusan Tempat Selamat
C) PROGRAM PEMULIHAN DI BAWAH AKRT
 1. Membangun modul program pemulihan AKRT
 2. Memantau pelaksanaan modul Program Pemulihan di bawah AKRT; dan
 3. Menjalankan penilaian pelaksanaan Program Pemulihan di bawah AKRT

D) AKTA ORANG PAPA 1977
 1. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan AOP;
 2. Memantau pelaksanaan operasi pengemis dan orang papa;
 3. Menyelaras, memantau, mengawalselia dan menilai pelaksanaan program penempatan sementara di bawah subseksyen 3(2) AOP
 4. Menyelaras dan memantau kemasukan kes ke institusi di bawah AOP
 5. Memantau dan menyelaras kes tamat perintah (Seksyen 3(2) dan Seksyen 3(4) AOP 1977) dan kes seliaan (Seksyen 16 AOP 1977)
 6. Menyelaras penggunaan eJKM bagi Modul AOP
 7. Membangun dan mengkaji semula kurikulum dan modul latihan kakitangan berkaitan AOP
 8. Menyelaras dan menganalisa statistik AOP
 9. Memberi khidmat nasihat berkaitan AOP
 10. Membangun dan menyelaras pelaksanaan dokumen kerjasama agensi bagi pengemis dan orang papa
 11. Menyelaras pelaksanaan Jawatankuasa Membanteras Pengemisan di bawah AOP
 12. Menyelaras kerjasama agensi bagi pengendalian kes pengemis, orang papa dan gelandangan.
E) PENGURUSAN GOLONGAN GELANDANGAN
 1. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Focal Point Kebajikan bagi menangani isu Golongan Gelandangan
 2. Menyelaras pelaksanaan pelan tindakan di bawah Focal Point Kebajikan Bagi Menangani Isu Golongan Gelandangan
 3. Menyelenggara data profiling gelandangan
F) PENGURUSAN KUALITI BAHAGIAN
 1. Bertanggungjawab sebagai QMR Bahagian di bawah MS ISO 9001:2008; dan
 2. Memantau dan Menyelaras pelaksanaan MS ISO 9001:2008 di peringkat Bahagian

CAWANGAN PEMERIKSAAN

A) PENGURUSAN AKTA TASKA 1984 [Akta 308]
 1. Memantau pelaksanaan pemeriksaan mengejut TASKA
 2. Memantau penyediaan Laporan Pemeriksaan Mengejut
 3. Menyelaras dan menganalisa statistik berhubung TASKA tidak berdaftar
 4. Merancang, menyelaras dan memantau operasi pengesanan TASK tidak berdaftar; dan
 5. Merujuk ke Cawangan Siasatan ketidakpatuhan terhadap Akta dan Peraturan

B) PENGURUSAN AKTA PUSAT JAGAAN 1993 [Akta 506]
 1. Memantau dan menyelaras pendaftaran Pusat Jagaan di bawah kategori Harian dan Berkediaman
 2. Memberi nasihat dan konsultansi berkaitan pendafatran pusat jagaan
 3. Menyelaras dan memantau pematuhan Akta Pusat Jagaan 1993 serta Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994
 4. Memantau pelaksanaan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan mengejut Pusat Jagaan yang dijalankan di peringkat negeri
 5. Menyelaras dan memantau program dan aktiviti berkaitan penjagaan, perlindungan dan pemulihan penghuni di Pusat Jagaan
 6. Mengkoordinasi dan menyelaras kurikulum berkaitan penjagaan penghuni berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)
 7. Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan garis panduan berkaitan Pusat Jagaan
 8. Menyelaras, memantau pelaksanaan dan pengendalian kursus dan peperiksaan berkaitan perkhidmatan penjagaan
 9. Membangun dan menambahbaik garis panduan pengendalian latihan Kursus Asas Pusat Jagaan
 10. Menyelaras dan menganalisa statistik berhubung pendaftaran Pusat Jagaan
 11. Merancang, menyelaras dan memantau operasi pengesanan pusat jagaan tidak berdaftar
 12. Merujuk ke Cawangan Siasatan ketidakpatuhan terhadap Akta dan Peraturan
 13. Menyelaras penggunaan sistem eJKM bagi Modul berkenaan Pusat Jagaan
 
CAWANGAN SIASATAN
 
A) PENGURUSAN KES ADUAN BERKAITAN AKTA DI BAWAH JABATAN
 1.  Merekod, mengurus dan menyelaras setiap aduan berkaitan dengan kesalahan atau pelanggaran perintah/arahan di bawah Akta TASKA 1984 [Akta 308], Akta Pusat Jagaan 1993 [Akta 506], Akta Kanak-Kanak 2001[Akta 611], Akta Orang Papa 1977 [Akta 183], Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan;
 2. Mengemukakan maklum balas awal terhadap aduan yang diterima; dan
 3. Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pihak yang melakukan kesalahan di bawah Akta-Akta dan peraturan-peraturan berkaitan sekiranya aduan yang diterima terdapat prima facie kes.
 
B) PENGUATKUASAAN AKTA TASKA 1984 [AKTA 308]
 
 1. Melakukan risikan, intipan dan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta TASKA 1984 dan Peraturan-Peraturan TASKA 2012;
 2. Mengeluarkan surat peringatan kepada pengusaha TASKA yang melakukan kesalahan di bawah Akta TASKA 1984 dan Peraturan-Peraturan TASKA 2012;  
 3. Mengadakan kes konferen (jika perlu) bagi kes yang dicadangkan tindakan penguatkuasaan termasuk menentukan jenis kesalahan dan cadangan tindakan penguatkuasaan;
 4. Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
 5. Memastikan proses-proses awal siasatan seperti pengumpulan maklumat, sitaan, penilaian, pemprosesan dan analisa ke atas semua maklumat risikan/intipan dibuat sebelum dikemukakan untuk tindakan lanjut;
 6. Melaporkan hasil risikan/intipan ke atas TASKA kepada Pengarah PU;
 7. Melakukan rakaman percakapan kepada saksi-saksi yang terlibat dengan kes;
 8. Membuka dan melengkapkan kertas siasatan sekiranya tindakan penguatkuasaan wajar diambil untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) bagi tindakan kompaun dan dakwa;
 9. Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, persetujuan kompaun, tutup sementara, batal pendaftaran dan pelaksanaan tindakan lak;\
 10. Mengemukakan permohonan rayuan keputusan kompaun dan lak untuk keputusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat;
 11. Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas TASKA;
 12. Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan TASKA;
 13. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan TASKA; dan
 14. Mengemaskini tindakan penguatkuasaan TASKA di portal Jabatan.
 
C) PENGUATKUASAAN AKTA PUSAT JAGAAN 1993 [AKTA 506]
 
 1. Melakukan risikan, intipan dan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994;
 2. Mengeluarkan surat peringatan kepada pengendali pusat jagaan yang melakukan kesalahan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994;
 3. Mengadakan kes konferen (jika perlu) bagi kes yang dicadangkan tindakan penguatkuasaan termasuk menentukan jenis kesalahan dan cadangan tindakan penguatkuasaan;
 4. Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
 5. Memastikan proses-proses awal siasatan seperti pengumpulan (sitaan), penilaian, pemprosesan dan analisa ke atas semua maklumat risikan/intipan dibuat sebelum dikemukakan untuk tindakan lanjut;
 6. Melaporkan hasil risikan/intipan ke atas pusat jagaan kepada Pengarah PU;
 7. Melakukan rakaman percakapan kepada saksi-saksi yang terlibat dengan kes;
 8. Membuka dan melengkapkan kertas siasatan sekiranya tindakan penguatkuasaan wajar diambil untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) bagi tindakan kompaun dan dakwa;
 9. Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, persetujuan kompaun, tutup sementara, batal pendaftaran dan pelaksanaan tindakan lak;
 10. Mengemukakan permohonan rayuan keputusan kompaun dan lak untuk keputusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
 11. Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas pusat jagaan;
 12. Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan;
 13. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan; dan
 14. Mengemaskini tindakan penguatkuasaan pusat jagaan di portal Jabatan.
 
D) PENGUATKUASAAN AKTA KANAK-KANAK 2001 [AKTA 611]
 1. Penyelarasan dan pelaksanaan penguatkuasaan Akta Kanak – Kanak 2001 dari aspek pelanggaran perintah;
 2. Mengendalikan aduan berkaitan pelanggaran perintah yang dirujuk;
 3. Melakukan risikan, intipan dan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan;
 4. Mengeluarkan surat peringatan kepada orang yang melanggar perintah di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Peraturan-Peraturan berkaitan; 
 5. Mengadakan kes konferen (jika perlu) bagi kes yang dicadangkan tindakan penguatkuasaan termasuk menentukan jenis kesalahan dan cadangan tindakan penguatkuasaan;
 6. Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
 7. Memastikan proses-proses awal siasatan seperti pengumpulan (sitaan), penilaian, pemprosesan dan analisa ke atas semua maklumat risikan/intipan dibuat sebelum dikemukakan untuk tindakan lanjut;
 8. Melaporkan hasil risikan/intipan ke atas orang yang melanggar perintah kepada Pengarah PU;
 9. Melakukan rakaman percakapan kepada saksi-saksi yang terlibat dengan kes;
 10. Membuka dan melengkapkan kertas siasatan sekiranya tindakan penguatkuasaan wajar diambil untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) bagi tindakan pendakwaan;
 11. Menyediakan Laporan Bulanan Tindakan Penguatkuasaan pelanggaran perintah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001; dan
 12. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak 2001.
 
E) PENGURUSAN LATIHAN PENGUATKUASAAN
 
 1. Merancang latihan pemeriksaan, pematuhan, penyiasatan dan pendakwaan, kepada Pegawai DiBeri Kuasa (PDBK);
 2. Menyedia, menyemak dan menambah baik Peraturan Tetap Operasi yang berkaitan dengan perkhidmatan di Bahagian PU dari semasa ke semasa;
 3. Menjalankan Penilaian Keberkesanan Latihan kepada pegawai yang terlibat; dan
 4. Menjalankan tanggungjawab sebagai Penyelaras Latihan Bahagian  

CAWANGAN PENDAKWAAN

A) PENDAKWAAN
 1. Mengkaji kertas siasatan dan memberikan pandangan  berkaitan penyediaan kertas siasatan untuk tujuan pendakwaan kepada Penyelaras Penguatkuasa Negeri (PPN), Pegawai Penyiasat dan Pegawai Pendakwa yang dilantik;
 2. Mendapat pandangan  perundangan dan khidmat nasihat daripadaTimbalan Pendakwa Raya (TPR) /Penasihat Undang-Undang (PUU) bagi setiap kertas siasatan / kes mengikut keperluan;
 3. Mengurusetia  perbincangan kes /konsultasi dengan pihak TPR / PUU bagi kes  mengikut keperluan;
 4. Menjalankan pendakwaan kes yang telah ditetapkan perbicaraannya oleh Mahkamah;
 5. Memantau dan menyelaras pendakwaan kes-kes yang dijalankan di peringkat Negeri oleh PPN;
 6. Memantau dan memberikan pandangan berkaitan tatacara  pengurusan eksibit bagi kes-kes pendakwaan yang dijalankan;
 7. Membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah jika diperlukan atau mempertahankan keputusan Mahkamah jika dibuat rayuan oleh pihak yang telah dijalankan;
 8. Menyelaras kes-kes rayuan, permohonan dan semakan kes di Mahkamah Tinggi bersama Unit PUU sekiranya perlu;
 9. Menyelaras kes-kes rayuan, permohonan dan rujukan kes di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan bersama Unit PUU sekiranya perlu; dan
 10. Menyedia dan menganalisa statistik pendakwaan/perbicaraan kes-kes yang telah dijalankan.
 
 
B) PEWARTAAN
 
 1. Menyelaras dan menguruskan pewartaan pegawai dan kakitangan JKM di bawah Akta-Akta yang berkaitan;
 2. Menyelenggara pangkalan data dan dokumentasi pewartaan pegawai dan kakitangan JKM;
 3. Menyelaras, menguruskan kelulusan Tempat Selamat dan  pewartaan institusi JKM dan pusat yang dikendalikan oleh NGO di bawah Akta-Akta yang berkaitan;
 4. Menyelenggara pangkalan data dan dokumentasi pewartaan institusi.
 5. Mengkoordinasi pelaksanaan pelantikan Penasihat Mahkamah Bagi Kanak-Kanak; dan
 6. Menguruskan pengeluaran kad kuasa pegawai dan kakitangan JKM yang telah diwartakan di bawah Akta-Akta yang berkaitan.
 
C) ADVOKASI UNDANG-UNDANG
 
 1. Memberi khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan akta di bawah bidang kuasa Bahagian;
 2. Menyelaras dan melaksana program advokasi dan literasi undang-undang akta di bawah bidang kuasa Bahagian;
 3. Membuat pembelian dan edaran akta-akta di bawah bidang kuasa Jabatan kepada peringkat daerah, institusi, negeri dan bahagian;
 4. Menerbitkan teks undang-undang yang telah disemak termasuklah laporan, prosiding dan lain-lain bahan berkaitan penguatkuasaan undang-undang di bawah bidang kuasa Jabatan;
 5. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Akta-Akta di bawah JKM; dan
 6. Mengkoordinasi tindakan-tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat.
 
D) PENGURUSAN PARLIMEN
 
 1. Bertanggungjawab sebagai Penyelaras Parlimen Bahagian; dan
 2. Menyediakan input bagi jawapan Parlimen kepada Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa (DSA) JKM;