Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

BAHAGIAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT (PKM)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)
 
Latar Belakang1

 
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ialah satu bahagian baru di JKM yang ditubuhkan pada 1 Februari 2007 susulan daripada Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen (Select Committee) telah dibentuk oleh Parlimen untuk mengkaji semula dan Jawatankuasa ini telah dipengerusikan oleh Y.B Dato’ Seri Mohd Radzi Bin Sheikh Ahmad, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
 
Pada 18 Julai 2006 Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274] dan Kanun Keseksaan (Pindaan) 2006 [Akta A1273] telah diluluskan di Parlimen. Seterusnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diberi tanggungjawab untuk merangka dan menjalankan program Perintah Khidmat Masyarakat di bawah seksyen 293 Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274].
 
Fungsi Bahagian PKM
 
Bahagian PKM bertanggungjawab untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat iaitu hukuman pilihan / alternatif yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah kepada pesalah muda.
 
Bahagian PKM menjalankan fungsinya melalui dua cawangan iaitu :
Cawangan Hal Ehwal Program & Pemerkasaan Khidmat Masyarakat
Cawangan Hal Ehwal Perintah Khidmat Masyarakat

Fungsi Bahagian PKM adalah seperti berikut :
Menggubal dasar dan program PKM
Menjalankan Advokasi Sosial untuk penerangan awam mengenai PKM
Membuat penilaian dan penambaikan program PKM
Menentukan penempatan pelaksanaan PKM yang sesuai
Menyediakan keperluan latihan bagi Pegawai JKM berkaitan PKM
Menjadi rujukan berkaitan PKM di Malaysia
Memantau pelaksanaan program, kemudahan, logistik dan perancangan dalam pelaksanaan PKM
Menyediakan bajet tahunan bagi program PKM
Melaksana hubungan inter agensi pelbagai peringkat
Menyedia maklumat dan data perangkaan PKM
 
Kumpulan Sasar
Pesalah Muda yang berumur 18 tahun ke atas dan dibawah umur 21 tahun yang diperintahkan untuk menjalani perintah khidmat masyarakat oleh mahkamah.
 
 
 
 
PERKHIDMATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT (PKM)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)

 
Bahagian PKM menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah di arah menjalani PKM secara cekap dan berkesan. Teras strategik Bahagian PKM ialah pemerkasaan dan pengintegrasian pesalah muda dalam masyarakat. Objektif PKM adalah untuk mencegah pesalah muda  daripada mengulangi kesalahan jenayah pada masa hadapan dengan mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat melalui tiga elemen  iaitu:
 
Hukuman – dengan melucutkan masa lapang pesalah dan memberi satu tanggungjawab ke atas mereka untuk dilaksanakan. Hukuman yang diberikan hendaklah menyekat kebebasan pesalah dan mengambilkira tanggungjawabnya bukan keselesaannya.
 
Pemulihan – dengan meransang tanggungjawab sosial dan menjadikan khidmat masyarakat sebagai suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah muda.
 
Penginsafan – dengan mewujudkan ruang bagi pesalah membuat pemulihan akhlak dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.
 
 
 
Punca Kuasa Pelaksanaan PKM
 
Seksyen 2 Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274],
Takrifan pesalah muda (“youthful offender”) berumur 18 tahun ke atas dan di bawah umur 21 tahun.
 
Subperenggan 293 (1)(e)(i) Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274], Pesalah Muda boleh diperintahkan untuk melaksanakan Khidmat Masyarakat
Tidak melebihi jumlah agregat 240 jam
Pada masa dan tempat yang ditentukan oleh mahkamah
Tertakluk kepada apa-apa syarat yang dikenakan oleh mahkamah
 
Subperenggan 293(1)(e)(ii) Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274], maksud Khidmat Masyarakat adalah:
Apa-apa kerja / arahan demi kebaikan masyarakat
Kerja Kerja khidmat masyarakat termasuk apa-apa kerja yang melibatkan bayaran kepada penjara atau pihak berkuasa tempatan.
 
Subperenggan 293(1)(e)(iii) Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 [Akta A1274], Khidmat Masyarakat hendaklah di bawah Menteri yang dipertanggungjawabkan dengan wanita, keluarga dan Masyarakat.
 
Tiga Teras Aktiviti ketika melaksanakan PKM iaitu:

Teras pertama adalah aktiviti “kerja tanpa bayaran”.  Aktiviti “kerja tanpa bayaran” yang telah ditetapkan bagi pesalah muda menjalani program PKM adalah seperti pemuliharaan  kawasan dan landskap, pemuliharaan bangunan, pembaikan kecil, housekeeping, penyajian makanan, jagaan dan pengurusan penghuni serta aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan bersesuaian.
 
Teras kedua adalah “pembentukan modal insan” di mana bagi meransang dalam diri pesalah muda berkaitan dengan meningkatkan perasaan kenegaraan, displin diri dan kelangsungan hidup; pesalah juga akan terlibat dengan program-program yang seumpamanya untuk memantapkan pembentukan modal insan.
 
Teras yang ketiga adalah “pengurusan pesalah muda dalam masyarakat. Ianya adalah sesuatu program atau aktiviti yang dimulakan di kelompok pesalah untuk kebaikan masyarakat termasuklah alam sekitar. Pegawai PKM akan menjadi pentadbir / fasilitator kepada program atau aktiviti tersebut manakala aktitviti tersebut dijalankan sepenuhnya oleh pesalah. Ianya adalah bagi menyediakan peluang dan ruang kepada pesalah  menyumbang kepada masyarakat dengan melakukan aktiviti atau kerja. Program seumpama ini akan membangkitkan tingkahlaku positif, kemahiran berkomunikasi serta meningkatkan keyakinan diri pesalah.

Tempat Pelaksanaan PKM
Institusi JKM seluruh negara
Pejabat-pejabat Kebajikan Masyarakat
Pusat Pemulihan Dalam Komuniti
Pusat Aktiviti Kanak-Kanak
Pusat Aktiviti Warga Emas
Pihak Berkuasa Tempatan
Masjid dan Rumah Ibadat
NGO yang berdaftar di bawah JKM
 
 
Modul Pelaksanaan PKM
Terdapat 5 tahap yang perlu dilalui oleh pesalah muda yang dijatuhi hukuman PKM dalam memastikan pelaksanaan PKM yang berkesan.
 
Bahagian Sebelum Pelaksanaan
Penilaian awal untuk rancangan intervensi dan kesesuaian aktiviti
 
Bahagian  Hukuman
Pelaksanaan pelbagai aktiviti kerja khidmat masyarakat adalah lebih kurang 30% daripada jumlah jam agregat atau bergantung kepada skor ujian saringan dan tidak melebihi 8 jam sehari seperti aktiviti berikut :
Pemuliharaan bangunan & landskap
Penyelenggaraan landskap & taman permainan
Pembaikan kecil
Penyajian makanan
Jagaan & pengurusan penghuni institusi kebajikan
Aktiviti-aktiviti yang dikenalpasti bersesuaian dengan pesalah muda
 
Bahagian Pemulihan
Pelaksanaan program/aktiviti yang mengandungi elemen pembentukan jati diri dan pembangunan kerjaya serta kemahiran.
 
Bahagian Penginsafan
Pelaksanaan program/aktiviti yang mengandungi elemen kerohanian dan penglibatan ibubapa serta penjaga.
 
Bahagian Pengintegrasian & Penamatan
Pelaksanaan program/aktiviti yang mengintegrasikan pesalah muda dengan masyarakat dan memberi persediaan untuk kembali ke pangkuan masyarakat.