Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Kaunseling dan Psikologi terdiri daripada enam (6) cawangan:
1) Cawangan Psikologi Organisasi
2) Cawangan Psikologi Komuniti
3) Cawangan Gero Psikologi
4) Cawangan Pedia Psikologi
5) Cawangan Psikologi OKU
6) Cawangan Penaksiran Psikologi

CAWANGAN PSIKOLOGI ORGANISASI 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana, dan memantau program pembangunan sahsiah dan modal insan meliputi pencegahan, pemulihan, pembangunan dan pengintegrasian kepada personel di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan memantau intervensi kaunseling dan psikologi kepada personel di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan memantau dokumentasi serta pematuhan kualiti berkaitan perkhidmatan kaunseling dan psikologi di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana, menganalisa keperluan dan memantau Pelan Operasi Latihan dan kursus professional, kompetensi dan kemahiran Pegawai Psikologi JKM di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi.
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menganalisis penyelidikan perkhidmatan psikologi organisasi di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi.
 • Memantau dan menyelaras data pelaporan atas talian berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam sistem e-JKM.
 
 CAWANGAN PSIKOLOGI KOMUNITI
 • Merancang, membangun, melaksana, menyelaras dan memantau intervensi psikologi dan kaunseling berkaitan Kesejahteraan Psikologi Keluarga di ibu pejabat, negeri & daerah.
 • Merancang, membangun, melaksana, menyelaras dan memantau intervensi berkaitan Kefungsian Mangsa Bencana / Krisis di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, melaksana,menyelaras dan memantau intervensi berkaitan Peningkatan Keupayaan Klien Penerima Bantuan dan Pesalah Muda di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, menyelaras, menganalisis dan membangun panduan, standard prosedur dan modul berkaitan perkhidmatan kaunseling dan psikologi komuniti. 
 • Merancang, menyelaras dan menganalisa keperluan latihan kepakaran kepada Pegawai Psikologi di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi berkaitan aspek kesejahteraan, kefungsian dan pengupayaan kendiri keluarga, mangsa bencana/krisis dan penerima bantuan. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana, dan menganalisis penyelidikan berkaitan perkhidmatan psikologi komuniti di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah.
 
 CAWANGAN GERO PSIKOLOGI 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan memantau program keseimbangan sahsiah dan kelestarian modal insan kepada warga emas dan penghuni warga emas di peringkat negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, melaksana, menyelaras melaksana dan memantau pelaksanaan intervensi psikologi dan kaunseling kepada warga emas dan penghuni warga emas di peringkat negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan memantau dokumentasi perkhidmatan dan program psikologi dan kaunseling warga emas institusi dan komuniti. 
 • Merancang, menyelaras, menganalisis dan membangun panduan, standard prosedur dan modul berkaitan kaunseling dan psikologi warga emas. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menganalisis penyelidikan berkaitan perkhidmatan psikologi warga emas di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah. 
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan menganalisa keperluan latihan kepakaran kepada Pegawai Psikologi di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi berkaitan aspek psikologi warga emas.
 
CAWANGAN PEDIA PSIKOLOGI 
 • Merancang, menyelaras, memantau dan memurnikan garis panduan serta Modul Bengkel Interaktif. 
 • Menyelaras, menganalisa dan memantau perlaksanaan serta keberkesanan modul Bengkel Interaktif. 
 • Merancang, membangun, menyelaras dan memantau keberkesanan program pembimbing rakan sebaya dan psikoterapi di institusi kanak-kanak JKM. 
 • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan perkhidmatan kaunseling dan psikologi terhadap kanak-kanak yang memerlukan dan dirujuk di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menganalisis penyelidikan berkaitan perkhidmatan psikologi kanak-kanak di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah. 
 • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau perlaksanaan profiling kaunseling dan psikologi kanak-kanak di peringkat institusi. 
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan perkhidmatan kaunseling dan psikologi kepada kanak-kanak yang telah tamat tempoh perintah institusi JKM.
 
 CAWANGAN PSIKOLOGI OKU
 • Merancang, membangun, melaksana, menyelaras intervensi kaunseling dan psikologi kepada Orang Kurang Upaya (OKU) di ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi OKU. 
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan menganalisa latihan kepakaran dan kompetensi kepada Pegawai Psikologi dalam bidang intervensi ke arah kesejahteraan kendiri OKU. 
 • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau intervensi kaunseling dan psikologi kepada warga jabatan OKU di peringkat ibu pejabt, negeri, daerah dan institusi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menganalisis penyelidikan berkaitan perkhidmatan psikologi OKU di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah. 
 • Merancang, menyelaras, menganalisis dan membangun panduan, standard prosedur dan modul berkaitan kaunseling dan psikologi OKU.
 
CAWANGAN PENAKSIRAN PSIKOLOGI
 • Merancang, membangun, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti berkaitan penilaian psikologi/ alat psikometrik dalam pengendalian kes-kes Bengkel Interaktif. 
 • Merancang,  membangun, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti berkaitan penilaian psikologi/ alat psikometrik kepada kumpulan sasar dan personel. 
 • Menyelaras, mengemaskini, menganalisis dan memantau data statistik perkhidmatan Bahagian Kaunseling dan Psikologi. 
 • Menjadi sumber rujukan bagi aspek penilaian, psikometrik dan penyelidikan kaunseling dan psikologi kepada jabatan. 
 • Menyediakan konsultasi dan mewujudkan kerjasama ulasan pakar (expert review) dengan NGOs, agensi awam, swasta dan institusi bagi aspek penilaian, psikometrik, penyelidikan dan pelaporan ujian psikologi. 
 • Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menganalisis soal-selidik dan aktiviti-aktiviti penyelidikan berkaitan perkhidmatan kaunseling dan psikologi secara menyeluruh di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah.