Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

 
(1)  CAWANGAN PERLINDUNGAN & ADVOKASI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
 • Membuat perancangan, memantau dan mengenalpasti keperluan bahagian dan Rumah Perlindungan Keempat (RP4) mengikuti kaedah dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Menganalisa statistik/data yang disediakan oleh Rumah Perlindungan.
 • Merancang dan menyediakan unjuran keperluan kewangan bahagian dan RP4 Kepada Perbendaharaan.
 • Memantau prestasi dan perbelanjaan yang dilaksanakan oleh bahagian, RP4 dan Unit PKM Negeri.
 • Merancang dan menyelia program advokasi PKM.
 • Mewujudkan perkongsian bijak dalam memberi kesedaran (awareness) kepada pesalah muda, ibu bapa/penjaga & kanak-kanak dengan kerjasama pelbagai agensi.

(2) CAWANGAN PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
 • Menyelaras dan mengendalikan aduan dan isu berkaitan Perintah Khidmat Masyarakat.
 • Menyelaras dan menyediakan jawapan parlimen berkaitan PKM dan menyediakan memorandum dan Nota Jemaah Menteri
 • Merangka pelan pengisian  aktiviti dan memantau  pelaksanaan program pemulihan dan intervensi perintah khidmat masyarakat
 • Menjalankan Auditan terhadap perlaksanaan perintah PKM Mengikut Akta, Arahan  Kerja  Dan SOP PKM
 • Menyelaras dan memantau pengendalian siasatan pelanggaran bagi memastikan kepatuhan kepada Akta, prosedur, Arahan Kerja dan pekeliling
 • Membuat semakan terhadap Waran Perintah dan memastikan pematuhan terhadap akta dan peraturan di bawah bidang kuasa jabatan
 • Menyediakan laporan outcome dan menganalisa keberkesanan program Perintah Khidmat Masyarakat dan merangka pelan penambahbaikan pelaksanaan PKM.

 (3) CAWANGAN PEMERKASAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
 • Merancang penambahbaikan dan merangka pelan tindakan bersesuaian bagi setiap analisa laporan pelaksanaan perintah, outcome program, auditan, trend statistik berkaitan pelaksanaan khidmat masyarakat
 • Merangka dan menyediakan pelan perancangan strategik tahunan Bahagian
 • Merancang dan menyediakan KPI dan Piagam Pelanggan khidmat masyarakat
 • Menyelaras Mesyuarat - mesyuarat PKM, Maklum Balas Mesyuarat, Takwim PKM & Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan.
 • Merangka, membangunan dan membuat penambahbaikan garis panduan, SOP, Arahan Kerja dan Modul berkaitan pelaksanaan program/aktiviti Khidmat Masyarakat
 • Merancang MOU dengan pelbagai agensi kerajaan/ swasta/ korporat dan NGO dalam pelaksanaan Khidmat Masyarakat pesalah muda, ibu bapa/penjaga & kanak-kanak.
 • Menganalisa keperluan latihan dan membangunkan kurikulum bersesuaian kepada pegawai dan kakitangan khidmat masyarakat di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah