Fungsi Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN
Fungsi Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan adalah melaksanakan pengoperasian dan aktiviti penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan.

1. CAWANGAN PEMATUHAN

    a) Pengurusan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (AKTA 521)
         i.  Menyelaras, memantau dan mengawalselia pelaksanaan Akta
         ii. Memberi khidmat nasihat dan konsultansi berkaitan AKRT

    b) Akta Orang Papa 1977
         i.  Memantau dan mengawal selia pelaksanaan AOP
         ii.  Memantau pelaksanaan operasi pengemis dan orang papa;
         iii. Menyelaras dan memantau kemasukan kes ke institusi di bawah AOP
         iv. Memberi khidmat nasihat berkaitan AOP

2. CAWANGAN PEMERIKSAAN

    a) Pengurusan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [Akta 308]

         i.  Memantau pelaksanaan pemeriksaan mengejut TASKA
         ii. 
Memantau penyediaan Laporan Pemeriksaan Mengejut
         iii. 
Merujuk ke Cawangan Siasatan ketidakpatuhan terhadap Akta dan Peraturan

    b) Pengurusan Akta Pusat Jagaan 1993 
[Akta 506]
       
 i. Memantau dan menyelaras pendaftaran Pusat Jagaan di bawah kategori Harian dan Berkediaman
         ii. 
Memberi nasihat dan konsultansi berkaitan pendaftaran pusat jagaan
         iii. 
Menyelaras dan memantau pematuhan Akta Pusat Jagaan 1993, Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994 serta Garis Panduan berkaitan
         iv. 
Memantau pelaksanaan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan mengejut Pusat Jagaan yang dijalankan di peringkat negeri  

3. CAWANGAN SIASATAN

    a) Pengurusan Kes Aduan Berkaitan Akta di Bawah Jabatan
         
i. 
Merekod, mengurus dan menyelaras setiap aduan berkaitan dengan kesalahan atau pelanggaran perintah/arahan di bawah Akta TASKA 1984 [Akta              308]
         ii. Akta Pusat Jagaan 1993 [Akta 506], Akta Kanak-Kanak 2001[Akta 611], Akta Orang Papa 1977 [Akta 183], Akta Keganasan Rumah Tangga 1994                   [Akta 521] dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan
         iii. 
Mengemukakan maklum balas awal terhadap aduan yang diterima
         iv. 
Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pihak yang melakukan kesalahan di bawah Akta-Akta dan peraturan-peraturan berkaitan   

    b) Penguatkuasaan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [AKTA 308]

         i.  Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta TASKA 1984 dan                          Peraturan-Peraturan TASKA 2012
         ii.  
Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
         iii. 
Memastikan proses-proses awal siasatan dilaksanakan;
         iv. 
Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, 
         v.  
Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas TASKA;
         vi. 
Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan TASKA; dan
         vii. 
Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan TASKA  
   
    c) Penguatkuasaan Akta Pusat Jagaan 1993 [AKTA 506]

        i. Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan                 Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994;
        ii. 
Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
        iii. 
Memastikan proses-proses awal siasatan dilaksanakan sebelum dikemukakan untuk tindakan lanjut;
        iv. 
Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, 
        v. 
Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas pusat jagaan;
        vii. 
Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan;
        viii. 
Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan  

   d) Penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak [AKTA 611]

        i. Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan                 Peraturan-Peraturan yang berkaitan;
        ii. 
Membuka dan melengkapkan kertas siasatan sekiranya tindakan penguatkuasaan wajar diambil untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa                    Raya (TPR) bagi tindakan pendakwaan;
        iii. 
Menyediakan Laporan Bulanan Tindakan Penguatkuasaan pelanggaran perintah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001; dan
        iv. 
Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak 2001.

4. CAWANGAN PENDAKWAAN

    a) Pendakwaan

        i. Mengkaji kertas siasatan dan memberikan pandangan  berkaitan penyediaan kertas siasatan untuk tujuan pendakwaan kepada Penyelaras                             Penguatkuasa Negeri (PPN), Pegawai Penyiasat dan Pegawai Pendakwa yang dilantik;
        ii. 
Menjalankan pendakwaan kes yang telah ditetapkan perbicaraannya oleh Mahkamah;
        iii. 
Memantau dan menyelaras pendakwaan kes-kes yang dijalankan di peringkat Negeri oleh PPN;
        iv. 
Memantau dan memberikan pandangan berkaitan tatacara  pengurusan eksibit bagi kes-kes pendakwaan yang dijalankan;
        v. 
Menyelaras kes-kes rayuan, permohonan dan semakan kes di Mahkamah Tinggi bersama Unit PUU sekiranya perlu;
        vi. 
Menyedia dan menganalisa statistik pendakwaan/perbicaraan kes-kes yang telah dijalankan.  
   
     b) Pewartaan

          i.  Menyelaras dan menguruskan pewartaan pegawai dan kakitangan JKM di bawah Akta-Akta yang berkaitan;
         ii.  Menyelaras, menguruskan kelulusan Tempat Selamat dan  pewartaan institusi JKM dan pusat yang dikendalikan oleh NGO di bawah Akta-Akta 
              yang  berkaitan;

         iii. Mengkoordinasi pelaksanaan pelantikan Penasihat Mahkamah Bagi Kanak-Kanak; dan
         iv. Menguruskan pengeluaran kad kuasa pegawai dan kakitangan JKM yang telah diwartakan di bawah Akta-Akta yang berkaitan.
 
     c) Advokasi Undang-undang

          i. Memberi khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan akta di bawah bidang kuasa Bahagian;
          ii. Menyelaras, melaksana dan memberi khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan program advokasi dan literasi undang-undang di bawah bidang kuasa 
              bahagian.
Tarikh Kemaskini : 12/06/2018