Fungsi Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN
 
FUNGSI UMUM BAHAGIAN
 
 • Menyelaras dan menyampaikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada semua kelompok sasaran dan personel jabatan
 • Merancang dan melaksana program pembangunan modal insan dan psikopendidikan meliputi aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, pembangunan dan pengintegrasian kepada semua kelompok sasaran dan personel di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi.
 • Pusat rujukan bagi aspek pelaksanaan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada kelompok sasaran dan personel jabatan
 • Pusat rujukan bagi aspek penilaian, psikometrik dan penyelidikan psikologi kepada jabatan
 • Merancang, menyelaras, menganalisis dan memberi latihan profesional dan kompetensi Pegawai dan Penolong Pegawai Psikologi JKM di peringkat ibu pejabat, negeri, daerah dan institusi
 • Menggubal, membangun dan mengemaskini panduan, standard prosedur dan modul berkaitan psikologi dan kaunseling organisasi, keluarga, krisis, psikososial atau bidang berkaitan
 • Mewujudkan hubungan kerjasama dan rujukan kepakaran dengan NGO, agensi awam, swasta dan institusi pengajian dalam bidang psikologi dan kaunseling.
 
FUNGSI KHUSUS MENGIKUT UNIT
 
Enam (6) unit perkhidmatan bahagian adalah seperti berikut:
 
 1. Unit Psikologi Organisasi
 
 • Menyelaras dan melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk personel
 • Program pembangunan modal insan dan kerjaya
 • Program Pementoran dan AKRAB
 • Profil personaliti kakitangan
 • Intervensi psikologi dan kaunseling dalam Dasar Pemisah (Exit Policy)
 • Pembangunan dan penerbitan Modul Intervensi Psikologi Organisasi
 
 1. Unit Psikologi Komuniti
 
 • Menyelaras dan melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk komuniti
 • Penyelarasan intervensi krisis dan sokongan psikologi kepada mangsa/ next of kin dan petugas (bencana dan trauma)
 • Penyelarasan Psychological Care Centre (PCC) di Program Perumahan Rakyat (PPR)/ komuniti setempat
 • Penyelarasan sukarelawan profesional Psychological Support Team (PST) dalam komuniti
 • Penyelarasan pasukan Sahabat Psychological Support Team (sPST) sebagai pemudahcara dalam komuniti
 • Pembangunan Garis Panduan/ SOP dan modul berkaitan intervensi krisis dan sokongan psikologi
 • Pembangunan SOP dan Modul Program Pemulihan Akta Keganasan Rumah Tangga (AKRT) serta penyelarasan intervensi kepada mangsa
 • Penyelarasan dan pemerkasaan ke arah peningkatan pengupayaan kendiri klien penerima bantuan, gelandangan, pelatih khidmat masyarakat dan komuniti rentan
 
 1. Unit Pedia Psikologi
 
 • Menyelaras dan melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kanak-kanak
 • Program Bengkel Interaktif
 • Peers Support Team (PSTi) di institusi kanak-kanak JKM
 • Pembangunan dan penerbitan Modul Bengkel Interaktif/ Modul Peers Support Team (PSTi)
 • Memperkasakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) dan institusi kanak-kanak JKM
 
 1. Unit Gero Psikologi
 
 • Menyelaras dan melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk warga emas
 • Pembangunan dan penerbitan Modul Intervensi Psikologi Warga Emas
 • Memperkasakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan Institusi Warga Emas JKM
 • Menyelaras Sahabat Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)
 
 1. Unit Psikologi Orang Kurang Upaya (OKU)
 
 • Menyelaras dan melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk OKU
 • Pembangunan dan penerbitan Modul Intervensi Psikologi OKU
 • Bimbingan kerjaya melalui Sistem Maklumat OKU (SMOKU)
 • Memperkasa perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan institusi OKU, JKM
 
 1. Unit Penaksiran Psikologi
 
 • Perundingan dan penaksiran psikologi
 • Statistik dan dokumentasi perangkaan perkhidmatan (SMP 11)
 • Penyelidikan psikologi
 • Latihan dan pentauliahan penaksiran psikologi
 
 
STRATEGI BAHAGIAN
 
Bahagian Psikologi dan Kaunseling mencapai objektif dan melaksanakan fungsi melalui strategi aplikasi psikologi dan kaunseling berikut:
 
 • Pendekatan pembangunan iaitu pendekatan untuk mengenalpasti keperluan, personaliti, kemahiran dan pengetahuan tertentu agar klien berupaya kendiri dan membangun mengendalikan permasalahan dan cabaran dalam kehidupan mereka
 • Pendekatan pemulihan iaitu pendekatan yang memberi fokus kepada kekurangan atau permasalahan yang dikenalpasti untuk dibantu kepada perkembangan psikologi yang lebih produktif dan positif
 • Pendekatan pencegahan iaitu pendekatan berasaskan andaian dan ramalan bahawa sesuatu masalah itu mungkin timbul dan usaha dijalankan bagi menghalangnya daripada berlaku
 • Pendekatan pengintegrasian iaitu membantu meningkatkan keupayaan dan penyesuaian dalam persekitaran dari aspek peranan, tanggungjawab, budaya, penerimaan dan sebagainya
 • Pendekatan advokasi dan promosi iaitu mengenalpasti ahli-ahli komuniti yang berisiko dan menyediakan program outreach
 • Penggunaan penilaian dan penaksiran psikologi adalah sebagai alat yang membantu mengenalpasti dan mengukur tahap ciri-ciri seperti tret personaliti, minat kerjaya, emosi dan faktor-faktor psikologikal sebagai analisis untuk menentukan keperluan intervensi seperti kaunseling, program pemulihan, psikoterapi, psikopendidikan dan lain-lain
 • Pendekatan intervensi krisis iaitu pendekatan pada situasi kritikal yang memberi fokus kepada kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang boleh dimobilisasikan dalam menghadapi krisis/ bencana, mengurangkan kesan trauma seterusnya meningkatkan tahap penyesuaian yang lebih positif
Tarikh Kemaskini : 26/04/2022