Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

LIMA (5) CAWANGAN
 1.  KUALITI
 2.  INSPEKTORAT
 3.  INOVASI
 4.  PENYELARASAN DAN KEURUSETIAAN
 5.  PENERBITAN DAN DOKUMENTASI

CAWANGAN KUALITI
Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan sistem MS ISO 9000 pengurusan kualiti dilaksanakan dengan kreatif, cekap dan berkesan bagi kesejahteraan kumpulan sasar meliputi aspek berikut:

1. Pembangunan dan Pindaan Dokumen SPK MS ISO;
2. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPK MS ISO 9000;
    a) Merancang, membangun dan penambahbaikan dokumen SPK MS ISO 9000
    b) Mengeluar dan mengedar dokumen SPK, dokumen standard dan bahan rujukan SPK
    c) Menyelaras Sudut Kualiti Jabatan
    d) Merancang, melaksana dan menyelaras kursus/bengkel pelaksanaan SPK
3. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan Audit Badan Pensijilan;
4. Merancang dan melaksana Audit Dalaman;
    a) Pelantikan Juruaudit Dalam
    b) Penyediaan dan pelaksanaan Pelan dan Jadual Audit
    c) Penyediaan Laporan Audit Dalam
5. Urus setia Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP);

 

CAWANGAN INSPEKTORAT

1. Merancang dasar dan operasi inspektorat bagi memastikan taraf penyampaian perkhidmatan yang memuaskan
    diwujudkan dan dikekalkan di Jabatan;
2. 
Membangun, menguji, menilai dan menggunakan instrumen inspektorat;
3. Merancang dan melaksanakan aktiviti inspektorat bagi memeriksa pelaksanaan dan pematuhan terhadap
    dasar/pekeliling/garis panduan Jabatan;
4. Menyediakan Laporan Inspektorat dan membentangkan Laporan Inspektorat dalam mesyuarat berkaitan;
5. Mencadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan;
6. Menyiasat dan mengesyorkan penambahbaikan terhadap aduan dan maklum balas berkaitan perkhidmatan;
7. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan dalam proses pemantauan dan penilaian;
8. Membina standard kualiti perkhidmatan kebajikan yang boleh dijadikan penandaarasan untuk mencapai kualiti;
9. Memastikan pengurusan penyampaian perkhidmatan di Bahagian/Negeri/Daerah/Institusi bebas daripada pelanggaran,
    kecuaian dan ketidakcekapan; 
10. Memantau pelaksanaan Manual Penilaian Kualiti di pusat-pusat jagaan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK); dan11. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Inspektorat jabatan.


CAWANGAN INOVASI
 1. Merancang dan menyediakan Pelan Tindakan Inovasi JKM yang mengandungi aktiviti-aktiviti pembudayaan Inovasi JKM;
 2. Merancang dan melaksanakan program kesedaran inovasi JKM melalui kempen, pameran, seminar, ceramah, pertandingan anugerah inovasi, konvensyen KIK, bengkel dan kursus untuk pegawai dan kakitangan JKM;
 3. Melaksanakan cadangan inovasi daripada pegawai dan kakitangan JKM melalui proses Business Process Reengineering (BPR) pengumpulan cadangan inovasi yang berimpak tinggi untuk peningkatan proses kerja;
 4. Mewujudkan, merancang pembangunan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) JKM serta memupuk persaingan sihat dengan peningkatan penglibatan pegawai dan kakitangan JKM;
 5. Melaksanakan Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) kepada pegawai dan kakitangan JKM sebagai platform berkesan bagi memupuk budaya perkongsian ilmu inovasi di kalangan pegawai dan kakitangan JKM;
 6. Menyediakan pengkalan data bagi menyimpan dan menguruskan idea, ilmu dan inovasi yang dihasilkan melalui cap dagang, hakcipta, rekabentuk, paten dan harta intelek hasil inovasi yang dihasilkan oleh pegawai dan kakitangan JKM;
 7. Menjalinkan rangkaian strategik dan membantu menguruskan inisiatif kerjasama inovasi dengan agensi lain;
 8. Merancang dan menyediakan bajet pembudayaan inovasi JKM;
 9. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Inovasi JKM;
 10. Urus setia Sambutan Hari Inovasi JKM; dan
 11. Menyelaras Pelaksanaan Penarafan Star Rating JKM.

CAWANGAN KEURUSETIAAN DAN DOKUMENTASI
 1. Urus setia mesyuarat dan persidangan berkaitan:
  a. Urus setia Mesyuarat Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat Bahagian, Mesyuarat Pagi;
  b. Urus setia Persidangan PKMN/PKMD/Ketua Institusi/Penolong Pegawai/Pembantu Kebajikan Masyarakat;
  c. Urus setia Konvensyen/Seminar/Bengkel Jabatan;
  d. Urus setia Majlis Perjumpaan Jabatan dengan YB Menteri KPWKM;
  e. Urus setia Perhimpunan Bulanan;

   
 2. Penyelarasan dan penyediaan dokumentasi Jabatan:
  a. Penerbitan Laporan Tahunan, Jurnal, Buletin, Risalah dan lain-lain;
  b. Penyelarasan mengemaskini dokumentasi untuk laman web Jabatan;
  d. Pameran Jabatan;

   
 3. Pengurusan pusat sumber, perpustakaan dan bahan rujukan Jabatan:
  a. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan dokumentasi sumber perpustakaan;
  b. Pusat rujukan data dan maklumat;
  c. Pusat Sumber Interaktif.

Tarikh Kemaskini : 09/04/2019